Čeština English Deutsch
Čištění vody z procesu mytí vozidel

Uniclean

Sestava pro čištění odpadních vod UNICLEAN
Vody znečištěné mechanickými a ropnými látkami
Certificate Nr. E-31–20091–05

Základní údajeUNICLEAN je určena k čištění vod znečištěných mechanickými a ropnými látkami, které vznikají z mytí dopravní a jiné techniky, a to tlakovou studenou nebo horkou vodou.

Tímto způsobem mytí dochází ke vzniku emulzních roztoků ropných látek. Dále se uvolňují i jemné mechanické částice. Vzniká tak nepravý roztok, ze kterého nelze uvedené látky znečišťující odstranit pouze sedimentací, jak je tomu u gravitačních odlučovačů.

Legislativní předpisy ukládají původcům, kde dochází ke vzniku uvedených odpadních vod, úpravu t.j. čištění na hodnoty stanovené zákonem nebo rozhodnutím příslušného orgánu státní správy. Obvykle to jsou ukazatele NL (neropuštěné látky) a NEL (nepolární extrahovatelné látky) – ropné.

Jako orientační mohou být sledovány hodnoty v BSK5 (biochemická spotřeba kyslíku) a CHSKcr (chemická spotřeba kyslíku dichromanem), RL atd. Stanovené hodnoty se vztahují na vypouštěné vody. Pokud je přečištěná voda vypouštěna do kanalizace, která je napojena na další stupeň čištění t.j. čistírnu odpadních vod, jsou obvykle uvedené hodnoty stanovené v kanalizačním řádu, který vydává provozovatel této čistírny.

Sestava UNICLEAN je soubor čistících stupňů t.j. sedimentace, koagulace a filtrace. Počet jednotlivých stupňů je dán stupněm znečištění, spotřebou vody t.j. výkonem mycího zařízení a požadavkem na čistotu vypouštěné vody.

Firma SEKOSS s. r. o. navrhuje uvedené sestavy ve spolupráci s provozovatelem mycího zařízení. Zařízení UNICLEAN je dodáváno jako systém nebo je možná kombinace za využití stávajících nádrží. Určující je množství čištěné vody a její znečištění. Zařízení, případně jejich části ,jsou vyráběny z termoplastů (polypropylen). Tento materiál je vysoce odolný chemickým vlivům a pokud nedojde ke styku s teplotou vyšší než 60 °C, případně k mechanickému poškození, dosahuje jeho životnost i více než 15 roků. Pokud se týká ostatních materiálů, je použita mosaz (ventily) a nerez (síta v koloně). Při čištění nesmí být použita organická rozpouštědla.

Popis sestavy

Zařízení je certifikováno ve Strojírenském zkušebním ústavu s.p. jako sestava pod č.j. E-31–20091–05 s označením UNICLEAN 1–6.

Účel zařízení: dodržení stanovených limitů znečištění daných rozhodnutím orgánů životního prostředí. Zařízení při vstupních hodnotách znečištění NEL 40 mg/l, NL 150 mg/l zabezpečuje výstupní hodnoty NEL do 2 mg/l, NL do 40 mg/l.

Podmínka: pravidelné čištění nádrží, výměna filtrů a stanovené dávkování chemikálií. Při požadavku na nižší výstupní hodnoty je nutno zvětšit sorbční filtr a nastavit vyšší dávky koagulantu. Ověří se ve zkušebním provozu.Jednotlivé komponenty sestavy (příklad)2.1 kanál s rošty: odvádí vodu z mytí a odkalení kolony do podzemní jímky 1. Je uložen pod úrovní podlahy a je volně průtočný. Odvádí vody z mytí a odkalení z kolony.

2.2 jímka 1: podzemní nádrž, ve které dochází k první sedimentaci hrubých částic a případně zachycení havarijního odtoku ropných látek.

2.3 jímka 2: podzemní nádrž propojená sifonovým potrubím s jímkou 1. Dočištění vody sedimentací.

2.4 jímka 3: podzemní nádrž propojená s jímkou 2 sifonovým potrubím. V nádrži jsou umístěna 2 kalová čerpadla, která dopravují vodu do posledního stupně koagulační kolony s řídící jednotkou.

2.5 koagulační kolona nadzemní vodotěsná nádrž: Je rozdělena na 4 funkční objemy a to: kalovou zónu, prostor čiření (koagulační proces), filtrační zónu a odtokovou zónu. Do nádrže je dopravena odsazená voda z jímky č.1 pomocí ponorného kalového čerpadla. Do výtlačného potrubí od čerpala dodávají dávkovací čerpadla chemikálie. K důkladnému promíchání dojde ve vestavěném směšovači a pomocí vstřikovacích ventilů je směs vháněna do prostoru číření. Při stanoveném pH na pH metru dojde k tvorbě „vloček“. Na „vločky“ jsou poutány mechanické nečistoty a ropné emulze. Hmotnost vloček stoupne a klesají do kalového prostoru. Voda zbavená nečistot stoupá do zóny plovoucího filtru. Vrchní část plovoucího filtru je vymezena nerezovým sítem o průměru ok 1 mm. V tomto filtru jsou zachyceny uniklé nečistoty. Voda nad filtrem odtéká přepadem do sorbčního filtru.

2.6 sorbční filtr: tvoří nadzemní nádrž s náplní sorbční tkaniny. Jedná se o poslední stupeň filtrace. Je to pojistka proti poruše v předcházejích stupních. Voda, která proteče sorbční náplní, přepadá do odtokového prostoru přes sifon do potrubí napojeného na kanalizaci. Z uvedeného prostoru jsou odebírány vzorky vody. Odběry provádí buď servis nebo firma, která provozuje akreditovanou laboratoř. Četnost odběrů stanoví schalující orgán ŽP ve svém rozhodnutí o povolení do zkušebního provozu.

Jímky: sedimentace, zásobní nádrže mohou být v provedení jako samonosné nadzemní.

Druhy mytí

a) kartáčové – v tomto případě je voda z mytí používána násobně. Mezi kolonu (3) a  sorbční filtr (5) je osazena akumulační nádrž, ze které je voda dodána automatickou tlakovou stanicí do systému kartáčového mytí. Myčka je dotována čistou vodou z řadu na závěrečný oplach. Tím jsou částečně doplněny ztráty vody z mycího procesu. Do akumulační nádrže je přivadena taktéž čistá voda s plovákovým uzávěrem pro doplnění chybějícího množství vody. Systém pracuje v automatickém režimu. Velikost nádrží je dána dobou nezbytného zdržení pro usazení kalů (min. 30 minut).
Sestava a objemy jsou navrhovány individuálně.

b) ruční mytí – v tomto provedení je všechna přečištěná voda vypouštěna přes sorbční filtr do kanalizace, nebo do vodoteče. Násobné použití je možné při splnění požadavků a podmínek výrobců tlakových souprav (tlaky 100 a více bar). Sestavu možno doplnit tlakovým filtrem na požadovanou max. velikost pevných částic. Konečný oplach je nutno provést čistou vodou.

Provozem vznikají nebezpečné odpady a to:

číslo dle katalogu popis poznámka
tř. 13 05 odpady z odlučovačů oleje kaly
tř. 15 02 absorbční činidla filtrační materiály

Likvidaci kalů provádí koncesované firmy. Servis ukládá filtrační materiály do označených pytlů.
Chemikálie do procesu koagulace jsou dodávány v 30 l označených obalech. S každou dodávkou jsou předávány Bezpečnostní listy.

Bezpečnostní předpisy

Zařízení smí obsluhovat pouze proškolená obsluha, která vede „Provozní deník“. Úkony prováděné obsluhou a seznam poruch je uveden v Manipulačním řádu. Sestavy je možno doplnit i automatickým záznamem průtoků na odtoku.

Ceny

Cenová nabídka (kalkulace) je podmíněna množstvím spotřebované vody, stanovenými limity znečištění na odtoku stanovenými orgány státní správy nebo kanalizačním řádem a z toho vyplývající sestavy.

Sestavy jsou řízeny komponenty dodávanými jako součást kolon (jističe,stykače signalizační zařízení).U plnoautomatických provedení je dávkování chemikálie NaOH udržováno automaticky dle nastavení množství koagulantu PAX 18 ve stanoveném rozmezí pH cca 7,5 (optimální pro vytváření „vločkového mraku“). Až na výměnu zásobníků s chemikáliemi je sestava provozně bezobslužná. Firma realizovala během několika let řadu zařízení od ručního mytí po mytí nákladních vozidel a tramvají.Všechna zařízení jsou plně funkční.